Församlingens historia

Hällebergsförsamlingen bildades år 1907 och anslöt sig snart till Svenska Missionsförbundet. Gamla handlingar berättar om en liten skara människor som kämpade utan att se några stora resultat. Som mest hade man bortåt 50 medlemmar under tidigt 30-tal. Sedan minskade antalet undan för undan och när man i början på 50-talet var färre än 20 gjordes sonderingar om en sammanslagning med missionsförsamlingen i Uddevalla.

Majoriteten ville dock fortsätta som förut och i stället började man diskutera en ombildning till en ekumenisk församling. Ombildningen skedde också 1962 och de närmaste åren växte församlingen, framför allt på grund av att anställda vid folkhögskolan, med skiftande samfundsbakgrund, anslöt sig.

Att församlingen är ekumenisk betyder att man kan välja att stanna kvar i det kristna samfund man kommer ifrån.

Utvecklingen under 60-talet och början av 70-talet gick mot en allt större liberalisering. En förändring inleddes med att en liten grupp människor började samlas för att be tillsammans, som på så många andra håll i vårt land i mitten på 70-talet. De hade en nöd för sitt samhälle, sin församling och, alldeles speciellt, för ungdomarna som växte upp här. Och Gud dröjde inte med sitt svar. Han reste upp unga människor med en brinnande längtan att tjäna honom. 1978 blev en grupp ungdomar frälsta och Gud använde en anglikansk kyrkoherde som sitt redskap när han utgöt av sin Ande över församlingen. Många blev uppfyllda av Anden och Guds kärlek sköljde igenom relationer.
Församlingen växte under åren 1980-2008 till över 150 medlemmar, men upplevde tyvärr en delning år 2009 då flera medlemmar valde att lämna.
Idag är vi 120 medlemmar och har ett stort arbete ibland barn och ungdomar.

Församlingen har sedan 1987 en kristen förskola och 1992 startade församlingen en kristen fristående grundskola. Hällebergsskolan har elever från förskoleklass till årskurs nio.