Församlingens historia

Hällebergsförsamlingen bildades under tidigt 1900-tal och anslöt sig snart till Svenska Missionsförbundet. Gamla handlingar vittnar om en liten skara människor som kämpade utan att se några stora resultat. Som mest hade man bortåt 50 medlemmar under tidigt 30-tal. Sedan minskade antalet undan för undan och när man i början på 50-talet var färre än 20 gjordes sonderingar om en sammanslagning med missionsförsamlingen i Uddevalla.

Majoriteten ville dock fortsätta som förut och i stället började man diskutera en ombildning till en ekumenisk församling. Ombildningen skedde också 1962 och de närmaste åren växte församlingen, framför allt på grund av att anställda vid folkhögskolan, med skiftande samfundsbakgrund, anslöt sig. Att församlingen är ekumenisk betyder här att man kunde välja att stanna kvar i det kristna samfund man kom ifrån.

Utvecklingen under 60-talet och början av 70-talet gick mot en allt större liberalisering. Det fanns t.o.m. en paragraf i stadgarna att ”den som funnit eller söker gemenskap med Jesus Kristus” var välkommen som medlem.
En förändring inleddes med att en liten grupp människor började samlas för att be tillsammans, som på så många andra håll i vårt land i mitten på 70-talet. De hade en nöd för sitt samhälle, sin församling och, alldeles speciellt, för ungdomarna som växte upp här. Och Gud dröjde inte med sitt svar. Han reste upp unga människor med en brinnande längtan att tjäna honom. 1978 blev en grupp ungdomar frälsta och Gud använde en anglikansk kyrkoherde som sitt redskap när han utgöt av sin Ande över församlingen. Många blev uppfyllda av Anden och Guds kärlek sköljde igenom relationer.

Församlingen har sedan 1987 en kristen förskola och 1992 startade församlingen en kristen fristående grundskola. Hällebergsskolan har idag drygt 90 elever, från förskoleklass till årskurs nio.

1993 kom vi genom vårt missionsengagemang i Östeuropa i kontakt med en bibelskola som heter School of Christ. School of Christ grundades 1992 i Moskva och finns numera spritt över hela världen och 10 000-tals församlingar har bildats i spåren av skolorna. Vi lärde känna flera av de församlingar som bildats eller förnyats under dessa första år i Moskva. Dessa finns i Ryssland (området mellan Estland och Finland), i ryska Kaliningrad, i Ukraina och Polen. Vi har fortfarande ett nära samarbete med dem, till stor välsignelse för vår egen församling. Att möta de här syskonen och se deras hängivenhet är en oerhörd utmaning, och vi har under de här åren vuxit nära samman med många av dessa vänner.